1.   Tuto víru má člen, nebo věřící pouze od té doby, když objeví sebepoznáním, sebezkoumáním, že je vlastní duše dvojicí fyzických těl, lidí. Náboženská společnost Dva lidé jedné duše nevyhledává kdo, ani s kým je dva lidé jedné duše, ani nepověřuje k tomuto vyhledávání, ani zapisování. Nezapisuje databázi dvou lidí jedné duše, ani nikdo jiný. Neurčuje, kdo je dvěma lidmi jedné duše. Náboženská společnost Dva lidé jedné duše vznikla v roce 2020, v době, která má pravidla, to jsou zákony ČR, morálka ČR, fyzikální zákony, a věda ČR, například psychologie, astronomie, přírodověda a fyzika, teologie, filozofie, metafyzika. Dva lidé jedné duše má opatrnou povahu. Dva lidé jedné duše je vděčná České republice, i občanům ČR, že Dva lidé jedné duše muže existovat. Dva lidé jedné duše není příliš detailní náboženství, a tak předpokládá, že jsou lidé myslící, mající vlastních myšlenek a zážitků, stávají se zvláštními, i průměrnými svým způsobem života. Dva lidé jedné duše se snaží zůstat ve stabilním, neměnném stavu, miliony roků, i déle a připomínat své náboženství, nebo názor jen písemně.

2.   Dva lidé jedné duše má cíl být potřebným náboženstvím pro mnoho anonymních věřících, i pro své členy a myslící občany ČR. Pro svou registraci potřebuje 300 členů, které chce po návrhu na registraci získat. Návrh na registraci byl už Dva lidé jedné duše podali na Ministerstvo kultury (je  na veřejném seznamu Ministerstva). Nebylo shledáno Ministerstvem porušení zákona ČR Náboženskou společností Dva lidé jedné duše, nebylo zamítnuto písemné povahy Dva lidé jedné duše. Nyní podle Ministerstva má být získáno 300 členů.

3.   Náboženská společnost Dva lidé jedné duše má pro občany ČR Písemnou povahu zdarma. Není možné zkráceně popsat povahu Dva lidé jedné duše bez celého znění, nebo bez celého znění článku 

4.   Náboženská společnost Dva lidé jedné duše neurčuje pravidla Bohu, ani Bohyni. Dva lidé jedné duše určuje pravidla své víry k Bohu a Bohyni, pomocí své písemné povahy. Stále jsou důležitější zákony ČR se zákazy, povoleními, povinnostmi, nároky, svobodou, ochranou soukromí, ochranou zdraví, rodiny, státu a přírody. Také je důležitost fyzikálních zákonů, vědeckých a lékařských pravidel.

5.   Dva lidé jedné duše má členy, vždy bez členských poplatků, bez setkání. Musí mít člen soukromí. Členství si potvrzuje člen písemnou přihláškou, občan ČR od věku 18ti roků, k adrese na přihlášce. Členové nejsou jen sympatizující, nebo jen souhlasící s registrací náboženství, ale věřící jsou mající potřebu Dva lidé jedné duše, a také registrace Dva lidé jedné duše, kteří jsou členy písemně přihlášenými, patřícími k této víře z náboženského hlediska. Členstvím členovy povinnosti nepřibývají, ale poznává čtením písemnou povahu.  Bývá někdy zvykem mít k hlavnímu náboženství i sympatie k dalšímu neagresívnímu náboženství. Je také občanovy dáno zákony ČR svobodně i vystoupit z členství Náboženské společnosti Dva lidé jedné duše.

6.   Přihláška pro členy Dva lidé jedné duše musí splňovat informace o členovy: Jméno, příjmení, datum narození (věk nad18let), podpis a datum podpisu, bydliště (město, psč, ulice a číslo domu), název náboženství, adresa k odeslání přihlášky. Přihláška je na webu www.dvalidejedneduse.cz  v dokumentech. Přílohou Přihlášky má být Písemná povaha a Vnitřní předpis Dva lidé jedné duše, k přihlášce pro člena/ku zdarma. Přihláška má být pro všechny členy stejná.

7.   Náboženská společnost Dva lidé jedné duše, ani Ministerstvo kultury nesmí zveřejnit členy Dva lidé jedné duše, ani zneužít informace o členovy Dva lidé jedné duše, proto na jedné přihlášce je jen jeden člen. Dva lidé jedné duše nesděluje informace členovy o členovy.

8.   Dva lidé jedné duše má svůj cíl zůstat neměnným náboženstvím pro věřící, i pro členy a myslící občany ČR. Náboženství je předávané pouze písemnou povahou, šetrně k pracujícím lidem, rodinám, i studentům a důchodcům. Je sděleno názvu, nebo internetové adresy náboženství, aby si mohl uložit dokumenty z webu Dva lidé jedné duše. Nenutí Dva lidé jedné duše, ani člen/ka k aktivitě další/ho člena, ani anonymní věřící, ani nevybízí k aktivitám, pouze připomíná své náboženství, nenuceně. Může darovat písemnou povahu, přihlášku, mít svobodný názor v mezích zákona ČR.

9.   Dva lidé jedné duše používá webovou stránku www.dvalidejedneduse.cz, aby měli občané ČR svobodně zdarma písemnou povahu Dva lidé jedné duše a přihlášku. Členové Náboženské společnosti Dva lidé jedné duše, nemění náboženství, mají potřebu náboženství, nebo názoru, ale mohou dávat připomínky zákonným způsobem, jen písemně k výboru, stručně na email Dva lidé jedné duše.

10.   Dva lidé jedné duše popisuje práva a povinnosti členů, písemně přihlášených – člen má právo na soukromí a členství bez poplatku, mít dostupnosti přihlášky a písemné povahy náboženství na internetu, písemná povaha je s vnitřním předpisem a třemi dokumenty. Nebýt zlý člověk, může svobodně sdělit název svého náboženství, názoru, nebo po svolení Náboženské společnosti Dva lidé jedné duše plakátem, letákem do schránky, internetem, mobilem, ale přednostně dbát o své zdraví. Má se snažit neinterpretovat toto náboženství, aby nevznikl chybný výklad. Poznávat písemnou povahu s vnitřním předpisem náboženství. Nikdy neměnit písemnou povahu, ani nerušit písemnou povahu, ani nerušit náboženství, ani vnitřní předpis. Neporušovat zákony ČR, ani zdraví, ani soukromí, dbát svědomitě morálky a nerušit lidi, ani zvířata. Členové Dva lidé jedné duše se nescházejí a nedávají náboženské pokyny, ani nepřijímají náboženské pokyny. Napsáno je o členech také v dalších odstavcích.

11.   Náboženská společnost Dva lidé jedné duše nepomlouvá jiná náboženství, ani filozofie, ani názory, vůbec nesympatizuje s agresivitou, nevyvolává rozbroje, ani paniku, ani něžnost, ani sexuální orgie, ani náhodné výběry partnerů. Dva lidé jedné duše není omluvou, ani výmluvou, ani důvodem ve věci porušení zákona ČR, ani ve věci porušení zdraví, ani pro hrubé chování, ani oklamání, ani pro touhu po sexu, ani pro touhu po partnerství. Takovým důvodem, výmluvou, ani omluvou není ani krása, ani nahota, ani bohatství, ani touha. 

12.   Dva lidé jedné duše vznikla samostatně jako náboženství, také názor. Není spojena s právnickou, ani fyzickou osobou. Není odpovědna za jiné náboženství v ČR, ani v zahraničí. Není vlivu ze zahraničí k Náboženské společnosti Dva lidé jedné duše, ani v ČR. Dva lidé jedné duše vůbec nemá vliv na vytvoření náboženství v zahraničí. Nemá vliv na zničení náboženství. Dva lidé jedné duše nezakazuje vytvořit stejné náboženství v zahraničí tamními obyvateli. Dva lidé jedné duše nemá odpovědnost za náboženství v ČR, ani v zahraničí, ani když je úplně stejné, nebo podobné, jako je Dva lidé jedné duše. Dva lidé jedné duše nezakazuje mít v ČR, v zahraničí samostatně několik podobných náboženství jako je Dva lidé jedné duše. Dva lidé jedné duše vyznačuje svou víru svým názvem, a také se vyznačuje jedna duše a dvě fyzická těla, jednou duší hýbou dvěma těly, duše je dvojicí dvou fyzických těl, lidí, každá duše je vždy dvojicí muže a ženy“. Ale pro jistotu, příklady těchto podobných náboženství má Dva lidé jedné duše v dokumentu Příběh o budoucnosti, jako potřebné, a odborné směry tohoto typu náboženství. Dva lidé jedné duše používá slova, Dva lidé jedné duše, dvě těla jedné duše. Ale ta náboženství o duši, která jsou jen s jedním fyzickým tělem v duši, nebo o dvou tělech a dvou duších, jsou to jiné typy náboženství. Dva lidé jedné duše vysvětluje už od základního článku, že je duše dvojicí fyzických těl, lidí, odůvodňuje to tím, že duši stvořili Bůh a Bohyně, což je pohodlné stvoření lidské duše, Bohem a Bohyní k podobě sebe sama, protože Bůh s Bohyní mají také spolu jednu duši, jako jeden celek. Není přípustné zbohatnout Náboženství Dva lidé jedné duše, ani dát zbohatnout jiné právnické, ani fyzické osobě svým účetnictvím. Finance jsou na reklamu a funkčnost webu, nebo na účetnictví.

13.   Dva lidé jedné duše se neprojevuje politicky, každý občan má své svobodné, volební právo, i svobodnou víru, názor. Dva lidé jedné duše není vládnoucí mocí, pouze informuje o svém náboženství občany ČR. Dva lidé jedné duše vůbec nevyžaduje absolutní převahu mezi náboženstvími, postačuje možnost, že může existovat jako náboženství, i názor, a připomínat svou víru. Dva lidé jedné duše chce být tolerována ČR a vědou ČR. Dva lidé jedné duše si vyhradila slova, která jsou použitelná i na veřejnosti, aby se mohli občané ČR dorozumívat ve svém životě, se svou vírou, názorem. Slova jsou obsažena v písemné povaze, tím se připomíná víra, také pro příští životy, slovně jedna duše a dvě fyzická těla, nebo, že je duše dvojicí fyzických těl, lidí. Také, aby nedošlo k omylu o této víře. Aby si připomněli tuto víru, i v příštím životě, nebo sdělili název své víry, názoru. Tak, aby nevadili těm, kteří jsou nevěřícími, ani těm s jinou vírou, nebo názorem o životě, než je Dva lidé jedné duše, ani nevadili lidem stejné víry, nutno tak, aby na obou stranách nebyla nenávist, ani provokace, ani mocenský boj. Dva lidé jedné duše jako víra, nebo jen takový názor, nemá mít pocit utlačovaných, ani míněním lidí, ani sami utlačovat jiné, ani stejné. 

14.   Dva lidé jedné duše, její výbor a řadoví členové, i anonymní věřící, takto myslící lidé mohou sdělit název svého náboženství, nebo názoru, i písemně jen bez porušení zákonů ČR, bez porušení zdraví, nebo předat písemnou povahu Dva lidé jedné duše občanovy ČR. Nikdy nepřesvědčovat k víře Dva lidé jedné duše jinou osobu ústně, ani písemně nutit. Neopovrhovat ostatními. Je pouze možné požádat ústně nebo písemně, aby si svobodně přečetli písemnou povahu Dva lidé jedné duše. Nechodí se po domech žádat. Dva lidé jedné duše nevydává prohlášení v televizi, ani rozhlase, ani internetu, ani obrázkové příběhy, ani text. Dokumenty Příběh Dva lidé jedné duše, Stvoření světa podle Dva lidé jedné duše, Duševní cvičení patří k Písemné povaze Dva lidé jedné duše, musí být v nepozměněné formě, nemění se, ani Písemná povaha, ani Vnitřní předpis. Dva lidé jedné duše nenese odpovědnost, za vyprávění rodiči svým dětem vlastními slovy o písemné povaze Dva lidé jedné duše, ani odpovědnost za popis o víře Dva lidé jedné duše občan/ka občanovy/ce.

15.   Náboženská společnost Dva lidé jedné duše nemá funkci, ani výkon duchovního, nekoná bohoslužby, ani rituály, ani modlitby, ani řečnění, ani proroctví, ani videohovor, ani diskuzi, ani schůzky, ani vyučování, ani licenci, ani školení, ani poradnu, ani léčitelství, ani meditace, ani shromáždění, ani výzvy, ani protesty, pouze má jednu Písemnou povahu a k tomu Duševní cvičení, Stvoření světa podle Dvou lidí jedné duše, Příběh o budoucnosti roku 2200. Dva lidé jedné duše dává přednost bezpečí domova, ochrana je proti rizikům práce, cestovního ruchu, cizích lidí, školy a rodinných povinností, rizika sportu a pobytu venku, rizika internetu, televize, chybného mínění lidí.

16.   Dva lidé jedné duše nemá zájem získat od státu zvláštní právo zpovědní, proto se nikdo nesvěřujte Náboženské společnosti Dva lidé jedné duše s osobním životem, ani s cizím tajemstvím. Nemá zájem působit v armádě, ani na svatbě.

17.   Dva lidé jedné duše nepřijímá členské poplatky od svých členů. Je možná reclama náboženství (zdarma šířit internetový odkaz www.dvalidejedneduse.cz, nebo název, nebo symbol), nebo po souhlasu do schránky, nebo legální plakát, na textil je možný potisk bez karikatury, jako pouze z vlastní vůle projevení své víry. Není předepsané oblečení. Je možné tisku Písemné povahy a Přihlášky Dva lidé jedné duše, pro anonymní věřící a členy Dva lidé jedné duše. Dva lidé jedné duše kromě reklamy (limit daru peněz pro reklamu součtem všech lidí 100tis.kč ročně) nepřijímá finanční dar z jiného důvodu než omezené reklamy. Zvláště nepřijímá dědictvím nemovitost, ani darem, ani drahý-věcný dar, ani práva, a nevybírá sbírku. Předseda Výboru Dva lidé jedné duše platí celoroční náklady webové stránky a doménu www. dvalidejedneduse.cz . Tyto dva webové náklady, jsou jako členský poplatek předsedy k Boží dvojici, spolu s náklady na účetnictví. Výbor, jeho předseda, kdyby byl i místopředseda, ani řadový člen nesmí mít zisk od náboženství Dva lidé jedné duše, ani z reklamy, ani za provoz webových stránek www.dvalidejedneduse.cz, na obě dvě web se vůbec neumísťuje reklama.

18.   Dva lidé jedné duše nepodniká, ani nemá zisk z podnikání, nebude to potřebovat pro svou činnost. Dva lidé jedné duše není spojena s právnickou osobou, ani s fyzickou osobou a neplánuje vytvoření jiné právnické osoby, ani spolek, ani svaz, ani sdružení, ani není podřízena právnické osobě, ani zájmové skupině, ani fyzické osobě. Dva lidé jedné duše nebude vlastnit nemovitost, ani hodně drahou věc, nebude si půjčovat finanční prostředky, ani nebude půjčovat jiným, nevybírá sbírku. Řadový člen neplatí členský poplatek. Není placenou funkcí předseda, ani místopředseda výboru, ani řadový člen, ani anonymní věřící, ani přípravný výbor. Výbor nepřijímá pro vlastní potřebu dar, ani dědictví, ani úplatek v souvislosti s Dva lidé jedné duše. Za hospodaření je odpovědný předseda výboru. Když předseda výboru zaplatí obě dvě webovky napřed, i desítek roků, nesmí jeho nástupce, ani místopředseda, ani řadový člen tuto platbu vzít zpátky pro sebe, zůstává to platbou domény a webové stránky www.dvalidejedneduse.cz.

19.   Dva lidé jedné duše má výbor, předseda výboru vede celý rok účetnictví. V účetnictví se platí daně a jako členský poplatek předsedy je zajištění funkční webové stránky www. dvalidejedneduse.cz, také domény. Předseda výboru Dva lidé jedné duše má členský poplatek ve výši nákladů webu a domény www.dvalidejedneduse.cz a účetních nákladů, ale darovací daň je možné zaplatit z daru na reklamu, pouze dle platných zákonů ČR.

20.   Dva lidé jedné duše má výbor, výbor má pouze jen jednoho předsedu, počínaje od zakladatele, občana ČR. Předseda výboru může jmenovat jen jednoho místopředsedu výboru, občana ČR, za účelem vedení, až ve stáří, nebo ohrožení předsedy. V případě velkého ohrožení, může jmenovat až devět místopředsedů. Jmenování místopředsedy/místopředsedů je také v odstavci 22.. Předseda má 100% hlasu rozhodování, může také odvolat místopředsedu výboru bez udání důvodu, protože když si zvolí předseda místopředsedu, je poměr rozhodnutí, předseda 60% a místopředseda/místopředsedové 40%. Předseda je doživotní funkcí, do konce života, tedy za Náboženskou společnost Dva lidé jedné duše jedná vždy pouze předseda výboru, pro zachování náboženství. Není funkce duchovního, ani výkonu duchovního. Členové mohou psát na email Dva lidé jedné duše připomínky o podobě náboženství Dva lidé jedné duše.

21.   Výbor Dva lidé jedné duše, ani řadoví členové nemění Písemnou povahu z roku 2020-2022, ani vnitřní předpis Dva lidé jedné duše. Může Předseda Výboru Dva lidé jedné duše důležitost dopsat. Nesmí dodatek pozměnit, ani nahradit platnost základu víry, že je vždy každá duše dvojicí fyzických těl, lidí. Především neměnit první základní článek. Nesmí se měnit vnitřní předpis. Může být dopsáno, že bylo zaregistrování Dva lidé jedné duše na začátek Písemné povahy, nebo změna zákona. Nesmí to být porušení zákona, ani zdraví, ani soukromí, ani urážka jiné víry, ani poškození vlastní víry, ani útok na sexualitu.

22.   Výbor Náboženské společnosti Dva lidé jedné duše nesmí zrušit Dva lidé jedné duše, ale musí najít řešení, aby Dva lidé jedné duše byla trvalá miliony roků, i déle. Musí pokračovat výbor Dva lidé jedné duše v práci výboru, podle Písemné povahy z let 2020-2022. Je třeba chránit své zdraví, v případě ohrožení musí předseda najít bezpečně zajištěnou osobu, jmenovat do výboru jako jednoho místopředsedu. O tom musí podat písemné, čestné prohlášení oba dva na adresu Ministerstva kultury, podpis obou dvou ověřeně, předseda i budoucí místopředseda. Pokud předseda nejmenuje za svého života místopředsedu, může se pak po smrti předsedy, do doby sto roků, může se pak přihlásit nový předseda, když není zlým, který nezneužije Dva lidé jedné duše a má být svědomitě ve víře a životě Dva lidé jedné duše. Má zachovat písemnou povahu z let 2020-2022 i s třemi dokumenty, a zachovat dostupné zdarma na internetu, také náboženství ve veřejné podobě. Pokud bude velmi vysoká hrozba újmy na zdraví, může jmenovat předseda až devět místopředsedů, to může i první předseda. Jednání zůstane 60% předseda, a 40% místopředsedové, určí předseda pořadí místopředsedů.  Jedná-li někdo, že zcela změní náboženství, nebo změní podstatu dvě fyzická těla, jedné duše, dva lidé jedné duše, nebo zruší Dva lidé jedné duše, může zájemce toto náboženství znova vytvořit a registrovat pod stejným, nebo jiným názvem.

23.   Dva lidé jedné duše má být milióny roků, beze změn, zůstatek likvidace patří státu ČR.

24.   Náboženská společnost s názvem Dva lidé jedné duše měla vznik v roce 2020. Návrh na registraci Dva lidé jedné duše byl vypracován v roce 2020 podle zákona 3/2002Sb.. Zmocněnec přípravného výboru si vysloužil pozici zmocněnce přípravného výboru tím, že vypracoval písemně návrh na registraci, také všechny registrační přílohy návrhu na registraci a další přílohy, jako je Přihláška, Písemná povaha, Vnitřní předpis, Příběh o budoucnosti roku 2200, Stvoření světa podle Dva lidé jedné duše, Duševní cvičení. Zmocněnec má registraci dát celému přípravnému výboru ke svobodnému schválení a podepsání. Zmocněnec podle zákona 3/2002Sb., vypracoval také listinu Ustanovení statutárního orgánu s názvem Výbor Náboženské společnosti Dva lidé jedné duše s obsazením Výboru a má povinnost toto písemné Ustanovení statutárního orgánu dát ke svobodnému schválení a podpisu přípravnému výboru. Obsazení Výboru Dva lidé jedné duše je pouze zmocněncem přípravného výboru, protože napsal znění Náboženská společnost Dva lidé jedné duše. Ve výboru má funkci s názvem Předseda výboru, je jediným jednatelem, nemá nadřízeného, proto nepřijímá pokyny, nevydává pokyny řadovým členům, ani věřícím. Pokyny členům nevydává, ani místopředseda/místopředsedové. Není funkce duchovního, ani výkon duchovního. Funkce předseda výboru je do konce života předsedy, obsazení je v souladu s vnitřním předpisem Dva lidé jedné duše, i se zákony ČR. Listina ustanovení statutárního orgánu se musí odeslat s Návrhem na registraci k adrese Ministerstva kultury, také všechny přílohy podle zákona 3/2002Sb., s dalšími přílohami písemně zmíněnými v tomto odstavci.

25.   Předmětem náboženství nazvané Dva lidé jedné duše, předmětem je víra, která zní, že je každá duše dvojicí fyzických těl, lidí a tuto víru chrání toto náboženství, a pravidelně o víře podává zprávu zdarma. Toto náboženství udržuje předseda výboru. Výbor je statutární orgán, a výbor jménem předsedy je přímo odpovědný ministerstvu o nezávadnosti náboženství. A protože je předmětem tohoto náboženství pouze víra, nesmí se předmětem náboženství stát předseda náboženství, ani zakladatel náboženství.

26.   Dva lidé jedné duše používá vlastní symbol, znak. Znak sděluje, že je každá duše dvojicí fyzických těl, lidí. Popis znaku je, jsou dva kruhy nerozpojitelné, přes střed obou dvou kruhů. Oba dva kruhy jsou v oválu, s nápisem Dva lidé jedné duše. Ovál je duše Dva lidé jedné duše, nebo duše Boha a Bohyně, tedy jedna duše muže a ženy, že je každá duše dvojicí fyzických těl, lidí od začátku do konce světa, vesmíru, ale nesmí nutit tuto víru. Kruhy v oválu jsou dvě fyzická těla jedné duše, nebo dva lidé jedné duše, a že jsou lidské schopnosti oběma lidem být samostatnými, i když se nerozpojí jejich společná duše na dva celky, ani na dvě duše. Jako jeden celek v současnosti konají oba dva najednou dvě povinnosti, stejné, nebo dvě jiné, jako je práce, škola, rodina, domov, cestování, nebo tichý odpočinek, ale stále chrání své zdraví a soukromí. Do své duše nevpouštějí jiného, ani jinou partnerku, pouze zachovávají celistvost duše, duše dvou vlastních fyzických těl. Oba dva kruhy také symbolizují tolik, že se dotýkají nohama jiného místa ve světě, ale stále se neoddělitelní na dvě duše, ani tím svou duši nezvětšili o vzdálenost obou dvou míst. Jako znak může být též nápis Dva lidé jedné duše, miniaturou kruhy v oválu, možno s CZ, CZE, nebo může být značkou věta, že je každá duše dvojicí fyzických těl, lidí. Dva lidé jedné duše nemá předepsané oblečení, oblečení má chránit zdraví a soukromí. Ani není povinností nosit znak, ani nápis Dva lidé jedné duše.